Regulamin serwisu EDUNEWS.PL

Narzędzia
Typografia

Niniejszy regulamin serwisu jest obowiązujący dla wszystkich Użytkowników Edunews.pl. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi zasadami:

1. Postanowienia ogólne

1.1. EDUNEWS.PL (zwany dalej „Serwisem”) jest portalem społecznościowym osób zainteresowanych współczesną edukacją, w ramach którego oferuje Użytkownikom:
a. dostęp do informacji i możliwość pogłębiania wiedzy o współczesnych formach nowoczesnej edukacji w kraju i na świecie oraz śledzenie najnowszych trendów w edukacji XXI wieku,
b. możliwość dodawania komentarzy i opracowań poświęconych nowoczesnej edukacji oraz dzielenia się tą wiedzą i informacjami z innymi użytkownikami,
c. możliwość uczestniczenia w konkursach ogłaszanych w Serwisie oraz korzystania z informacji, także o charakterze promocyjnym, publikowanych w Seriwsie,
zwane łącznie dalej Usługami.

1.2. Wydawcą Serwisu jest firma FUTUREDU (zwana dalej Wydawcą), która może powierzyć zarządzanie i prowadzenie serwisu (redakcja) Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego „TERAZ EDUKACJA”, z siedzibą w Warszawie przy ul. Ciołka 12 lok. 209 (zwanym dalej „Operatorem”).

1.3. Serwis umożliwia utrzymywanie internetowego profilu Użytkownika oraz umieszczanie i publikowanie opracowań o tematyce edukacyjnej. Korzystanie z wszystkich usług Serwisu wymaga zarejestrowania się jako Użytkownik poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie www.edunews.pl. Z chwilą rejestracji Użytkownik otrzymuje konto w Serwisie (unikalny identyfikator) oraz hasło, co jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Wydawcą umowy na czas nieokreślony, której przedmiotem jest świadczenie przez Wydawcą usług, o których mowa w pkt. 1.1.

1.4. Jedna osoba fizyczna lub prawna nie może posiadać więcej niż jednego konta w Serwisie.

1.5. Wydawca świadczy w Serwisie usługi odpłatnie i nieodpłatnie, w zależności od warunków świadczenia poszczególnych usług w Serwisie.

1.6. Przy korzystaniu z Usług obowiązuje poniższy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”).

1.7. Serwis wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania do indywidualnych potrzeb Użytkowników (cookies sesyjne oraz analityczne). Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach Serwisu. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie Serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

2. Zasady korzystania z Serwisu

2.1. Użytkownik, który chciałby publikować w Serwisie swoje opracowania o tematyce edukacyjnej powinien wysłać mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. prośbę o nadanie statusu Autora w Serwisie wraz z krótkim uzasadnieniem.

2.2. Serwis może być używany wyłącznie do celów zgodnych z obowiązującym prawem. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do dystrybucji jakichkolwiek materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów nie związanych z tematyką edukacyjną, w szczególności tych, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym. Wszelkie komentarze i opracowania naruszające postanowienia umowy lub regulaminu, niezwiązane z tematyką poruszaną w Serwisie i nie mające charakteru edukacyjnego będą niezwłocznie usuwane.

2.3. Materiał opublikowany w EDUNEWS.PL podlega pełnej ochronie prawa autorskiego. Środki masowego przekazu mające siedzibę w Polsce, mogą korzystać w celach informacyjnych z fragmentów materiałów zgromadzonych w Serwisie za podaniem źródła: EDUNEWS.PL, a w przypadku portali i stron internetowych dodatkowo za zamieszczeniem linka do wskazanego artykułu w portalu EDUNEWS.PL z oznaczeniem: "Więcej w EDUNEWS.PL". Zamieszczenie pełnego materiału (artykułu, prezentacji, itp.) opublikowanego w portalu EDUNEWS.PL w innym serwisie internetowym wymaga zawsze zgody redakcji EDUNEWS.PL wyrażonej w formie pisemnej, przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres pocztowy wnioskodawcy.

2.4. Materiały umieszczone w Serwisie przez Użytkownika, które zawierają treści uznane powszechnie za obraźliwe lub niecenzuralne, nie zostaną zaakceptowane do publikacji na stronach Serwisu, o czym Użytkownik zostanie poinformowany. W przypadku materiałów, których wiarygodność budzi wątpliwości, użytkownik może być poproszony przez Operatora o przedłożenie dodatkowych wyjaśnień przed publikacją materiałów.

2.5. Użytkownik upoważnia Operatora do ingerowania w materiały umieszczone przez Użytkownika w Serwisie w celu dokonania korekty pod kątem stylistycznym (ortografia, gramatyka, styl, itp.).

2.6. Przez rejestrację, o której mowa w pkt 1.3. lub zapisanie się na Newsletter, Użytkownik wyraża zgodę na każdorazowe otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji dotyczących zmian i nowości na stronach Serwisu, a także wybranych informacji i materiałów promocyjnych dotyczących innych podmiotów, publicznych i prywatnych, współpracujących z Serwisem. W każdej chwili Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania informacji przez wysłanie na adres określony w pkt 2.7 informacji: "rezygnuję z wiadomości".

2.7. Korespondencję dotyczącą spraw związanych z działalnością i ofertą Serwisu należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.8. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać logo Serwisu, logo Wydawcy, logo Operatora oraz logo partnerów akcji, na innych stronach internetowych – bez zgody Operatora.

3. Odpowiedzialność Wydawcy i Operatora

3.1. Wydawca i Operator nie odpowiadają za treści i poglądy prezentowane przez Użytkowników. Wszelkie poglądy i treści Użytkownicy prezentują w swoim własnym imieniu i na swoją własną odpowiedzialność.

3.2. Wydawca i Operator nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu świadczenia usług świadczonych nieodpłatnie. Odpowiedzialność wydawcy z tytułu świadczenia usług świadczonych odpłatnie zostaje ograniczona do kwoty zapłaconej Wydawcy przez Użytkownika z tytułu świadczenia usługi, ze świadczenia której odpowiedzialność wynika. W przypadku usług świadczonych okresowo przez kwotę, o której mowa powyżej rozumie się kwotę zapłaconą za okres, w którym wystąpiło zdarzenie rodzące odpowiedzialność.

3.3. Wydawca ani Operator nie ponoszą odpowiedzialności za:
a) jakiekolwiek szkody użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości,
b) skutki wejścia w posiadanie hasła Użytkownika przez osoby trzecie,
c) przerwy w funkcjonowaniu Serwisu zaistniałe z przyczyn niezależnych od Wydawcy i Operatora, a w szczególności z przyczyn technicznych ani z przyczyn zależnych od Wydawcy i Operatora takich jak konserwacja, wymiana sprzętu, przegląd ani też z przyczyn spowodowanych siłą wyższą,
d) wszelkie szkody, w tym w szczególności utratę danych spowodowaną awarią techniczną powstałą z wszelkich przyczyn niezależnych od Wydawcy i Operatora,

3.4. Wydawca i Operator zastrzega sobie prawo do:
a) wysyłania na konta Użytkowników Newsletterów i informacji na temat nowoczesnej edukacji
b) wysyłania na konta Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz informacji o bieżących ofertach Serwisu, także o charakterze promocyjnym;
c) okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji, krótkich przerw w dostępie do Serwisu bez podania przyczyn;

4. Ochrona danych osobowych

4.1. Wydawca, będąc administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe swoich Użytkowników, zachowując wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa.

4.2. Wydawca prowadzi zbiór danych osobowych Użytkowników i jest jego właścicielem. Zbiór danych został zarejestrowany u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

5. Prawa autorskie

5.1. Zamieszczając w Serwisie dany utwór (w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 4.02.1994 ze zm. o prawie autorskim i prawach pokrewnych), Użytkownik oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa autorskie niezbędne do zgodnej z prawem eksploatacji treści utworu w Serwisie. W przypadku zamieszczenia utworu niespełniającego powyższych wymogów Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zaspokojenie uzasadnionych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw, o których mowa powyżej.

5.2. Przez umieszczenie utworów w Serwisie Użytkownik udziela Wydawcy bezterminowo licencji na korzystanie z zamieszczonych utworów na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, w zakresie rozpowszechniania utworu w inny sposób - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wprowadzenie do pamięci komputera, publikacja w sieci Internet.

5.3. W zakresie określonym w ust. 5.2. Wydawca jest uprawniony do udzielania sublicencji

5.4. Wydawca ma prawo dystrybuować treści umieszczone przez Użytkownika na Serwisie w dowolny sposób.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Postanowienia niniejszych Warunków należy interpretować i stosować w oparciu o przepisy obowiązującego prawa.

6.2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2011 r. i zastępuje on wszelkie wcześniejsze regulaminy i postanowienia.

6.3. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego poinformowania o tym użytkowników. Zmieniony regulamin obowiązuje od dnia zamieszczenia go w Serwisie.

6.4. Wydawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy, o której mowa w pkt 1.3. w dowolnym momencie i bez podania przyczyny. Konto może zostać usunięte bez uprzedzenia. Użytkownik może w każdym czasie, bez zachowania okresu wypowiedzenia rozwiązać umowę poprzez wysłanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. prośby o skasowanie konta Użytkownika.

(ostatnia zmiana 08.09.2014)

Edunews.pl oferuje cotygodniowy, bezpłatny (zawsze) serwis wiadomości ze świata edukacji. Zapisz się:
captcha 

Jesteśmy na facebooku

fb

Ostatnie komentarze

E-booki dla nauczycieli

Polecamy dwa e-booki dydaktyczne z serii Think!
Metoda Webquest - poradnik dla nauczycieli
Technologie są dla dzieci - e-poradnik dla nauczycieli wczesnoszkolnych z dziesiątkami podpowiedzi, jak używać technologii w klasie