Regulamin serwisu EDUNEWS.PL

fot. Fotolia.com

Narzędzia
Typografia
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Niniejszy regulamin serwisu jest obowiązujący dla wszystkich Użytkowników Edunews.pl. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi zasadami:

1. Postanowienia ogólne

1.1. EDUNEWS.PL (zwany dalej „Serwisem”) jest portalem społecznościowym osób zainteresowanych współczesną edukacją, w ramach którego oferuje Użytkownikom:
a. dostęp do informacji i możliwość pogłębiania wiedzy o współczesnych formach nowoczesnej edukacji w kraju i na świecie oraz śledzenie najnowszych trendów w edukacji XXI wieku,
b. możliwość dodawania komentarzy do artykułów poświęconych nowoczesnej edukacji
c. możliwość przesyłania do redakcji artykułów w celu publikacji w serwisie oraz dzielenia się wiedzą i informacjami o nowoczesnej edukacji z innymi użytkownikami,
d. możliwość uczestniczenia w projektach i konkursach ogłaszanych w Serwisie oraz korzystania z informacji, także o charakterze promocyjnym, publikowanych w Serwisie,
zwane łącznie dalej Usługami.

1.2. Wydawcą Serwisu jest firma FUTUREDU (zwana dalej Wydawcą), która może powierzyć zarządzanie i prowadzenie serwisu (redakcja) Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy THINK! z siedzibą w Warszawie przy ul. Ciołka 12 lok. 209 (zwanym dalej „Operatorem”).

 

1.3. Wydawca świadczy w Serwisie usługi odpłatnie i nieodpłatnie, w zależności od warunków świadczenia poszczególnych usług w Serwisie.

1.4. Przy korzystaniu z Usług obowiązuje poniższy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”).

1.5. Serwis wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania do indywidualnych potrzeb Użytkowników (cookies sesyjne oraz analityczne). Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach Serwisu. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie Serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

2. Zasady korzystania z Serwisu

2.1. Użytkownik, który chciałby publikować w Serwisie swoje opracowania o tematyce edukacyjnej może wysłać mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. artykuł wraz z krótkim wyjaśnieniem, czego dotyczy przesłana treść. Użytkownik deklaruje, że przesłana treść nie narusza praw autorskich, jest oryginalna i przygotowana w dobrej wierze.

2.2. Serwis może być używany wyłącznie do celów zgodnych z obowiązującym prawem. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do dystrybucji jakichkolwiek materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów nie związanych z tematyką edukacyjną, w szczególności tych, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym. Wszelkie komentarze i opracowania naruszające postanowienia umowy lub regulaminu, niezwiązane z tematyką poruszaną w Serwisie i nie mające charakteru edukacyjnego będą niezwłocznie usuwane.

2.3. Materiał opublikowany w EDUNEWS.PL podlega pełnej ochronie prawa autorskiego. Środki masowego przekazu mające siedzibę w Polsce, mogą korzystać w celach informacyjnych z fragmentów materiałów zgromadzonych w Serwisie za podaniem źródła: EDUNEWS.PL, a w przypadku portali i stron internetowych dodatkowo za zamieszczeniem linka do wskazanego artykułu w portalu EDUNEWS.PL z oznaczeniem: "Więcej w EDUNEWS.PL". Zamieszczenie pełnego materiału (artykułu, prezentacji, itp.) opublikowanego w portalu EDUNEWS.PL w innym serwisie internetowym wymaga zawsze zgody redakcji EDUNEWS.PL wyrażonej w formie pisemnej, przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres pocztowy wnioskodawcy.

2.4. Materiały umieszczone w Serwisie przez Użytkownika, które zawierają treści uznane powszechnie za obraźliwe lub niecenzuralne, nie zostaną zaakceptowane do publikacji na stronach Serwisu, o czym Użytkownik zostanie poinformowany. W przypadku materiałów, których wiarygodność budzi wątpliwości, użytkownik może być poproszony przez Operatora o przedłożenie dodatkowych wyjaśnień przed publikacją materiałów.

2.5. Użytkownik upoważnia Operatora do ingerowania w materiały umieszczone przez Użytkownika w Serwisie w celu dokonania korekty pod kątem stylistycznym (ortografia, gramatyka, styl, itp.).

2.6. Użytkownik może zapisać się na serwis wiadomości Edunews.pl, w ramach których może otrzymywać: a) Newsletter, b) informacje, zaproszenia, oferty i ogłoszenia o edukacyjnych programach lub produktach, przesyłane na podaną w formularzu skrzynkę e-mail. Zasady ochrony danych osobowych określa punkt 4 Regulaminu.

Użytkownik wyraża zgodę na każdorazowe otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji dotyczących zmian i nowości na stronach Serwisu, a także wybranych informacji i materiałów promocyjnych dotyczących innych podmiotów, publicznych i prywatnych, współpracujących z Serwisem. W każdej chwili Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania informacji przez wysłanie na adres określony w pkt 2.7 informacji: "rezygnuję z wiadomości".

2.7. Korespondencję dotyczącą spraw związanych z działalnością i ofertą Serwisu należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.8. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać logo Serwisu, logo Wydawcy, logo Operatora oraz logo partnerów akcji, na innych stronach internetowych – bez zgody Operatora.

3. Odpowiedzialność Wydawcy i Operatora

3.1. Wydawca i Operator nie odpowiadają za treści i poglądy prezentowane przez Użytkowników. Wszelkie poglądy i treści Użytkownicy prezentują w swoim własnym imieniu i na swoją własną odpowiedzialność.

3.2. Wydawca i Operator nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu świadczenia usług świadczonych nieodpłatnie. Odpowiedzialność wydawcy z tytułu świadczenia usług świadczonych odpłatnie zostaje ograniczona do kwoty zapłaconej Wydawcy przez Użytkownika z tytułu świadczenia usługi, ze świadczenia której odpowiedzialność wynika. W przypadku usług świadczonych okresowo przez kwotę, o której mowa powyżej rozumie się kwotę zapłaconą za okres, w którym wystąpiło zdarzenie rodzące odpowiedzialność.

3.3. Wydawca ani Operator nie ponoszą odpowiedzialności za:
a) jakiekolwiek szkody użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości,
b) skutki wejścia w posiadanie hasła Użytkownika przez osoby trzecie,
c) przerwy w funkcjonowaniu Serwisu zaistniałe z przyczyn niezależnych od Wydawcy i Operatora, a w szczególności z przyczyn technicznych ani z przyczyn zależnych od Wydawcy i Operatora takich jak konserwacja, wymiana sprzętu, przegląd ani też z przyczyn spowodowanych siłą wyższą,
d) wszelkie szkody, w tym w szczególności utratę danych spowodowaną awarią techniczną powstałą z wszelkich przyczyn niezależnych od Wydawcy i Operatora,

3.4. Wydawca i Operator zastrzega sobie prawo do:
a) wysyłania na konta Użytkowników Newsletterów oraz informacji, zaproszeń, ofert i ogłoszeń o edukacyjnych programach lub produktach;
b) wysyłania na konta Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz informacji o bieżących ofertach Serwisu, także o charakterze promocyjnym;
c) okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji, krótkich przerw w dostępie do Serwisu bez podania przyczyn.

4. Ochrona danych osobowych

4.1. Ochrona danych osobowych w Serwisie od 25 maja 2018 r. odbywa się na podstawie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4.2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Futuredu Marcin Polak z siedzibą w Warszawie, ul. Kopalniana 20/48, 01-321 Warszawa.

4.3. Przetwarzanie danych osobowych w Serwisie odbywa się w celu:
a) przesyłania z portalu Edunews.pl wiadomości dotyczących edukacji tj. a) Newslettera, b) informacji, zaproszeń, ofert i ogłoszeń o edukacyjnych programach lub produktach przygotowanych przez redakcję Edunews.pl lub podmioty zewnętrzne współpracujące z Edunews.pl;
b) rejestracji uczestników wydarzeń organizowanych przez portal Edunews.pl wraz z Partnerami;

4.4. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane:
a) przez okres istnienia Newslettera portalu Edunews.pl lub do momentu cofnięcia zgody na otrzymywanie Newslettera;
b) do momentu cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji, zaproszeń, ofert i ogłoszeń o edukacyjnych programach lub produktach przygotowanych przez redakcję Edunews.pl lub podmioty zewnętrzne współpracujące z Edunews.pl;
c) do 3 lat od zakończenia wydarzenia, w którym brali udział Użytkownicy.

4.5. Użytkownik posiada prawo do:
a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
b) sprostowania danych osobowych,
c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
e) przenoszenia danych.

4.6. Użytkownik posiada prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie przez wysłanie maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

4.7. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4.8. Podanie danych osobowych przez Użytkownika w Serwisie jest dobrowolne.

5. Prawa autorskie

5.1. Zamieszczając w Serwisie dany utwór (w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 4.02.1994 ze zm. o prawie autorskim i prawach pokrewnych), Użytkownik oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa autorskie niezbędne do zgodnej z prawem eksploatacji treści utworu w Serwisie. W przypadku zamieszczenia utworu niespełniającego powyższych wymogów Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zaspokojenie uzasadnionych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw, o których mowa powyżej.

5.2. Przez umieszczenie utworów w Serwisie Użytkownik udziela Wydawcy bezterminowo licencji na korzystanie z zamieszczonych utworów na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, w zakresie rozpowszechniania utworu w inny sposób - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wprowadzenie do pamięci komputera, publikacja w sieci Internet.

5.3. W zakresie określonym w ust. 5.2. Wydawca jest uprawniony do udzielania sublicencji

5.4. Wydawca ma prawo dystrybuować treści umieszczone przez Użytkownika na Serwisie w dowolny sposób.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Postanowienia niniejszych Warunków należy interpretować i stosować w oparciu o przepisy obowiązującego prawa.

6.2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r. i zastępuje on wszelkie wcześniejsze regulaminy i postanowienia.

6.3. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego poinformowania o tym użytkowników. Zmieniony regulamin obowiązuje od dnia zamieszczenia go w Serwisie.

(ostatnia zmiana 24.05.2018)

Edunews.pl oferuje cotygodniowy, bezpłatny (zawsze) serwis wiadomości ze świata edukacji. Zapisz się:
captcha 
I agree with the Regulamin

Jesteśmy na facebooku

fb

Ostatnie komentarze

 • Written by Maciej M. Sysło
  Jako komentarz kilka cytatów: Oscar Wild: edukacja to rzecz godna podziwu, ale dobrze jest od czasu d...
 • Written by Ppp
  Kiedy ja chodziłem do szkoły popularna była raczej metafora "szkoła naszym spólnym więzieniem". Choc...
 • Written by Joanna
  Szacun! Wspaniałe, merytoryczne i rzeczowe, a przy tym obiektywne przedstawienie i wyjaśnienie probl...
 • Written by Maciej
  Artykuł traktuje o pracy nauczyciela z podręcznikiem, z gotowym podręcznikiem, a więc faktycznie jeg...
 • Written by Robert Raczyński
  Jak to najczęściej w szkolnej praktyce bywa, regułą jest, że nie ma reguły. Jakość podręczników, spo...
 • Written by Kinga
  ..."Pedagog z wykształcenia i powołania"... dokładnie tak !!!! Pani Małgosiu, wspaniały i mądry arty...

E-booki dla nauczycieli

Polecamy dwa e-booki dydaktyczne z serii Think!
Metoda Webquest - poradnik dla nauczycieli
Technologie są dla dzieci - e-poradnik dla nauczycieli wczesnoszkolnych z dziesiątkami podpowiedzi, jak używać technologii w klasie