Konstruktywizm a edukacja informatyczna

Narzędzia
Typografia
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

projekty edukacyjneW Instytucie Europejskim w Łodzi odbyła się konferencja „Konstruktywizm a edukacja informatyczna”, która towarzyszyła XI Łódzkim Targom Edukacyjnym. Debatę zorganizowało Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Prezentujemy podsumowanie konferencji, zawierające wnioski pod kątem wprowadzania zmian w systemie edukacji.

 

Konferencja, która poprowadził Janusz Moos, dyrektor ŁCDNiKP składała się z dwóch integralnych części. Pierwsza dotyczyła tworzenia odpowiednich warunków do wspierania edukacji opartej na konstruktywizmie przez technologię informacyjną. Druga poświęcona była przykładom dobrych praktyk i metodyce wykorzystania teorii konstruktywistycznej w dydaktyce, a także wspierającej roli wydawnictw edukacyjnych w tym zakresie. (...)
Treści wystąpień oraz wygłoszone przez uczestników komunikaty upoważniają do stwierdzenia, iż uczestnicy konferencji rekomendują następujące rozwiązania:

I. Należy wprowadzić zmiany w szkolnym systemie kształcenia, zgodnie z założeniami nurtu konstruktywistycznego:

- upowszechnić podejście do kształcenia jako procesu facylitacji, inspirującego do twórczego i kreatywnego wytwarzania wiedzy oraz ułatwiającego proces samodzielnego kształtowania umiejętności w ramach kształcenia formalnego, pozaformalnego i nieformalnego,

- przemodelować misję szkoły i stworzyć nowy wymiar usług edukacyjnych poprzez zastąpienie tradycyjnego podejścia do uczenia – modelu liniowego, spiralną strukturą treści kształcenia, zgodnie z założeniami organizacji uczącej się – zarządzającej wiedza,

- odchodzić od komputacjonalnego podejścia do edukacji (przekazywania wiedzy „obcej” i rutynowego przetwarzania informacji) na rzecz konstruktywizmu zakładającego tworzenie własnej wiedzy, który w dobie szumu informacyjnego jest bardziej praktyczny, wspomaga kreatywność i rozwija samodzielność,

- ograniczyć przekaz wiedzy na rzecz jej wytwarzania przez uczących sie zgodnie z optymalnie zaprojektowanymi czynnościami nauczycieli, wynikających z pełnienia przez nich ról tutora i facylitatora,

- budować relacje między nauczycielem a uczniem oparte na partnerstwie i działaniu, gdzie z pasywnego odbiorcy informacji uczeń staje się aktywnym uczestnikiem procesu dydaktycznego, a nauczyciel stwarza mu takie warunki, aby mógł realizować swoją aktywność,

- organizować proces kształtowania umiejętności i wytwarzania wiedzy w oparciu o koncepcję kształcenia wielostronnego, korespondującego z dydaktyką konstruktywistyczną, 

- wdrożyć sprawną i skuteczną realizację funkcji zarządzania szkołą, skoncentrowanych na generowaniu wiedzy i zapewnieniu warunków jej wykorzystania.


II. Upowszechnić następujące rozwiązania wypracowane przez Akademie Młodych Twórców, skupiającą uczniów uzdolnionych kierunkowo (informatycznie):
- promować edukację pozaformalną realizowaną w różnych formach, umożliwiającą uczniom uzdolnionym kierunkowo kształtowanie nowych umiejętności oraz osiąganie kluczowych kompetencji, 
- zmienić perspektywę kształcenia, rezygnując z przekazywania wiedzy uznanej za jedynie poprawną, na rzecz tworzenia warunków do aktywnego konstruowania wiedzy przez ucznia,
- stosować te strategie i metody kształcenia, które wyzwalają wielostronną aktywność ucznia – projekty edukacyjne, obserwacja, rozwiązywanie problemów, eksperymentowanie,
- propagować jako formę pracy grupowy trening twórczości – system przedsięwzięć realizowanych w grupie, ukierunkowanych na podwyższenie twórczego potencjału tej grupy i jej członków, 
- wdrożyć układ, w którym uczeń jest podmiotem edukacyjnym samodzielnie tworzącym wiedzę i przygotowującym się do kierowania własnym rozwojem, natomiast nauczyciel pełni rolę facylitatorska – instruktora, opiekuna, doradcy wspierającego pracę uczniów i ich aktywność.

III. Upowszechnić wykorzystanie w dydaktyce nowoczesnych, specjalistycznych narzędzi, zasobów, produktów, usług informatycznych ukierunkowanych na potrzeby szeroko rozumianej edukacji, zwiększających efektywność oraz atrakcyjność procesu kształcenia, a także usprawniających zarządzanie szkołą, placówką oświatową.

IV. Wspierać uczniów i nauczycieli w dostępie do technologii i wiedzy w zakresie wykorzystywania najnowszych rozwiązań informatycznych oraz w podnoszeniu poziomu umiejętności w zakresie ICT, a tym samym przygotować do pracy i funkcjonowania w dynamicznie zmieniającym się świecie nowoczesnych technologii.

V. Wdrożyć program certyfikowania umiejętności nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w dydaktyce.

VI. Upowszechnić stosowanie metod aktywizujących w pracy z uczniem, rozwijających twórcze myślenie, mobilizujących do samodzielnego działania i rozwiązywania problemów (ze szczególnym uwzględnieniem metod projektowych).

VII. Wprowadzić do systemu edukacji konstruktywistyczny model kształcenia oparty na metodzie WebQuest, wykorzystującej Internet oraz jego zasoby do kształtowania umiejętności poszukiwania, oceny, selekcji i porządkowania informacji, przekształcania ich w wiedzę oraz prezentowania.

VIII. Realizować w sektorze edukacji idee społeczeństwa informacyjnego opartego na wiedzy, wyszukiwaniu, przetwarzaniu i upowszechnianiu informacji, komunikacji oraz wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych. 

IX. Kreować model innowacyjnej szkoły, nauczyciela, ucznia oraz procesu kształcenia w oparciu o doświadczenia i dobre praktyki.

(Gazeta Szkolna, 8.04.2008)

Edunews.pl oferuje cotygodniowy, bezpłatny (zawsze) serwis wiadomości ze świata edukacji. Zapisz się:
captcha 
I agree with the Regulamin

Jesteśmy na facebooku

fb

Ostatnie komentarze

E-booki dla nauczycieli

Polecamy dwa e-booki dydaktyczne z serii Think!
Metoda Webquest - poradnik dla nauczycieli
Technologie są dla dzieci - e-poradnik dla nauczycieli wczesnoszkolnych z dziesiątkami podpowiedzi, jak używać technologii w klasie