Technologie cyfrowe przeciwdziałają wykluczeniu w edukacji

Narzędzia
Typografia
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times
ict w edukacjiJednym ze sposobów na kształtowanie systemu edukacji włączającej, obejmującego wszystkie dzieci bez względu na ich zróżnicowane potrzeby i możliwości edukacyjne, jest wykorzystanie popularnych narzędzi społecznościowych dostępnych w Internecie – nawet takich, jak Facebook czy Twitter – przekonują eksperci brytyjskiej Futurelab.
 
Edukacja jest podstawowym prawem wszystkich ludzi, niezależnie od rasy, płci, statusu społecznego, miejsca zamieszkania, czy niepełnosprawności, co zostało potwierdzone wieloma kluczowymi dokumentami międzynarodowymi, m.in. Powszechną Deklaracją Praw Człowieka (1948), Konwencją Praw Dziecka (1989),  czy Światową Deklaracją Edukacji dla Wszystkich (1990). „Każde dziecko ma fundamentalne prawo do nauki i należy dać mu szansę osiągnięcia i utrzymania odpowiedniego poziomu kształcenia. Każde dziecko ma indywidualne cechy charakterystyczne, zainteresowania, zdolności i potrzeby w zakresie nauczania. Systemy oświaty powinny być tworzone, a programy edukacyjne wdrażane z uwzględnieniem dużego zróżnicowania tych cech charakterystycznych i potrzeb“ – czytamy z kolei w Deklaracji z Salamanki (1994).

W tradycyjnej szkole koncentracja na pojedynczym uczniu i jego problemach, elastyczne podejście do nauczania, zindywidualizowane uczenie i skupienie się na możliwościach ucznia zamiast na jego deficytach edukacyjnych, praktycznie nie była i nie jest możliwa. Przełomem może być szersze wykorzystanie nowych technologii w edukacji. Nowy raport Futurelab, pt. „Wykorzystanie technologii cyfrowych dla promocji edukacji włączającej“ (Using digital technologies to promote inclusive practices in education) zawiera szereg praktycznych podpowiedzi dla środowiska szkolnego. Można z niego dowiedzieć się, w jaki sposób edukatorzy mogą pokonać bariery, które przeszkadzają uczniom w jak najlepszym wykorzystaniu i rozwinięciu ich potencjału.

Raport Futurelab  
 
Opracowany przez brytyjskich naukowców raport zawiera analizę wielu przypadków, pozwalając zrozumieć, w jaki sposób wykorzystanie poszczególnych narzędzi nowoczesnej technologii pozwoliło przezwyciężyć problemy wychowawcze, fizyczne, emocjonalne oraz trudności w nauce. Jedna z analiz dotyczy aspektów komunikacyjnych, społecznościowych i współpracy pomiędzy użytkownikami Internetu w ramach takich serwisów jak Facebook, Wikipedia czy Twitter. Wszystkie te serwisy web 2.0 pozwalają na bardziej spersonalizowane podejście do użytkownika, co moze być wykorzystane przez szkoły do promowania bardziej odpowiedzialnego i kreatywnego nauczania.

Na tle długiej listy praktycznych zasobów i technologii, raport podkreśla znaczenie technologii mobilnych, zwłaszcza telefonów komórkowych, smartfonów i palmtopów, które są powszechnie używane także przez uczniów. Ponieważ są one przedmiotami codziennego użytku i są przyjazne dla użytkowników, mogą one odgrywać ogromną rolę we włączaniu wszystkich uczniów w proces kształcenia, zwiększając ich motywację i zaangażowanie w tym procesie.

Abt tworzyć środowisko edukacyjne przyjazne dla wszystkich uczących się, uczestnikami procesu kształcenia powinni być zarówno rodzice, jak i nauczyciele i oczywiście uczniowie – tak brzmi główna teza raportu. Wszyscy powinni być włączeniu w edukację i tylko dzięki takiemu podejściu będzie można skutecznie przeciwdziałać wykluczeniu.

Raport dostępny jest na stronie internetowej Futurelab.