Powrót do szkoły szansą na lepsze życie

Narzędzia
Typografia
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

edukacja przez całe życieW Polsce co piąta osoba w wieku 25-29 lat posiada dyplom szkoły wyższej. W Europie mieszka co najmniej kilkanaście milionów osób dorosłych, którzy mogą mieć potrzebę kontynuowania nauki. Dla nich powrót do szkoły lub inny sposob dokształcania jest szansą na zdobycie nowych kompetencji i lepsze przygotowanie do funkcjonowania na rynku pracy.

 

Projekt „Back to school – A chance for better life” (Powrót do szkoły szansą na lepsze życie), dotyczący edukacji osób dorosłych, rozpoczął się pod koniec 2007 roku. Projekt, realizowany przez siedem instytucji - z Belgii, Czech, Hiszpanii, Polski, Rumunii, Szwecji i Turcji, finansowany jest z funduszy europejskich w ramach programu „Grundtvig – Lifelong Learning Programme”. Koordynatorem jest szwedzka placówka edukacyjna Komvux Mimer, a polskim partnerem – Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.


Celem projektu jest dostarczenie osobom dorosłym, które „odpadły” (odpad szkolny z ang. dropout) w trakcie edukacji, niezbędnych narzędzi i wsparcia w procesie powrotu na ścieżkę formalnego kształcenia. Z przeprowadzonych badań wynika, że np. w Szwecji jest to około 47 procent populacji dorosłych, którzy nie ukończyli dwóch pierwszych stopni edukacji szkolnej. W Czechach 19 procent obywateli powyżej 15. roku życia zakończyło naukę, nie zdobywając żadnych kwalifikacji. Daje to około 1,6 miliona osób bez wykształcenia i w pewnym sensie wykluczonych ze społeczeństwa.

 

W Polsce tylko co piąty młody człowiek w wieku od 25 do 29 lat posiada dyplom szkoły wyższej. Według przybliżonych i niepełnych danych w Europie mieszka co najmniej kilkanaście milionów ludzi, którzy mogą mieć potrzebę kontynuowania nauki. W wielu przypadkach czynnikami zniechęcającymi do powrotu na drogę kształcenia są wysokie ceny kursów, niski status społeczny osób pochodzących z grup „wykluczonych”, skomplikowana sytuacja osobista i inne priorytety, przesłaniające potrzeby edukacyjne.

 

Omawiany projekt ma pomóc członkom grup żyjących na marginesie społeczeństwa, ludziom starszym i tym wszystkim, którzy zrezygnowali z wykształcenia, choć nie zdobyli podstawowych kwalifikacji. Wśród potencjalnych „uczniów” wymienia się osoby, które porzuciły naukę w krótkim czasie, dorosłych bez ukończonej szkoły podstawowej lub średniej, ludzi po trzydziestce, którzy chcą podjąć studia akademickie, niewykształcone gospodynie domowe, bezrobotnych powyżej 18. roku życia oraz imigrantów, którzy mają problemy z językiem bądź z asymilacją kulturową. Projekt ma im zapewnić dostęp do alternatywnych możliwości uczestnictwa w edukacji dla dorosłych. Chodzi m.in. o to, żeby odświeżyć ich wiedzę, nauczyć nowych umiejętności i znaleźć dla nich miejsce na rynku pracy oraz szerzej – w społeczeństwie. Ta grupa docelowa określana jest w projekcie jako bezpośredni beneficjenci.

 

Drugą grupą, do której skierowany jest projekt są trenerzy Lifelong Learning (w skrócie LLL – kształcenia ustawicznego), opiekunowie, pracownicy socjalni, wychowawcy, a także pracownicy działów HR i inni odpowiedzialni za kontakty z bezpośrednimi beneficjentami.

 

W ramach projektu zostaną zdiagnozowane podstawowe bariery, utrudniające powrót do systemu szkolnej edukacji i na tej podstawie przygotowane pomoce dydaktyczne dla trenerów i potencjalnych „uczniów”. Oprócz praktycznych poradników dla nauczających i trenujących oraz tzw. zestawu pomocy (Help-kit) dla bezpośrednich beneficjentów, planowana jest publikacja edukacyjnych CD-ROM-ów z treściami nauczania oraz założenie stron w Internecie, zawierających niezbędne dane i pomoce naukowe. Ponadto dla uczestników projektu będą przeprowadzone seminaria i warsztaty.

 

Kto skorzysta na projekcie? Oprócz wymienionych już wcześniej grup, które z różnych powodów „odpadły” w trakcie procesu edukacji, na realizacji projektu skorzystają wszyscy pozostali biorący w nim udział, a zatem m.in. organizatorzy treningów (przeszkoleni trenerzy, opiekunowie, pracownicy HR), doradcy ds. edukacji, instytucje opieki społecznej, szkoły wyższe, kierownicy praktyk zawodowych, instytucje szkoleniowe i konsultingowe, politycy i urzędnicy odpowiedzialni za edukację itp.

 

Projekt zakłada, że w wyniku jego realizacji w krajach w nim uczestniczących nastąpi znaczny spadek liczby osób „wypadających” z procesów kształcenia, przy jednoczesnym wzroście liczby wykwalifikowanych i dobrze wykształconych. Długoterminowymi beneficjentami projektu będą więc społeczeństwa i regiony korzystające z podniesienia poziomu wykształcenia na obszarze danego kraju, dzięki włączeniu do procesów edukacji grup, które dotychczas pozostawały poza ich obrębem.

 

(Gazeta Szkolna, 31.01.2008)